Senior land surveyor with theodelite

Senior land surveyor with theodelite

Portrait of Senior land surveyor working with theodelite at construction site